Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website Now2SU. Now2SU is een dienst van HEM Suriname N.V. waar deze privacyverklaring van op toepassing is. Hierin wordt beschreven waarom wij uw gegevens opslaan, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Hierbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht en zullen zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens omgaan. Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een merkbare kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per email.

Welke persoonsgegevens slaan wij op?
Op onze website heeft u de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen met een bij ons aangemaakte account waarbij registratie verplicht is of als gastgebruiker waarbij er geen registratie nodig is.
Om vervolgens de betaling in orde te maken hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres
 • Factuuradres
 • Adres van de ontvanger

Waarom slaan wij uw persoongegevens op?
Voor diverse activiteiten zoals het registreren op onze website, inloggen op een bestaand account en het bestellen van producten is het belangrijk dat wij uw persoonsgegevens opslaan. Daarnaast worden uw persoonsgegevens eveneens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van overeenkomsten met u
 • Voor het relatiebeheer
 • Het doen van gerichte marketingacties met uw toestemming
 • Product- en dienstontwikkelingen
 • Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Klantenservice
 • Voor het plaatsen van reviews
 • Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding
  Let wel, wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Hoe beveiligen wij uw persoongegevens?
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden. Voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij de SSL=secure socket layer. Dat kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien.
Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.
Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons de gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw persoonsgegevens gewist of beperkt.

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van HEM Suriname N.V. als dat voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is. Indien noodzakelijk voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met u of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen, is het mogelijk dat uw gegevens aan derden worden verstrekt voor slechts deze doeleinden. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking.

Rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om informatie op te vragen betreffende de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
 2. Recht op correctie
  U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
 3. Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 4. Recht op wissen
  U heeft het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
 5. Recht op informatie
  Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking heeft doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons heeft gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
 7. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
  Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Contact:
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één uw andere rechten gebruik te maken, dan kunt u via email een dereglijk verzoek doen bij de verwerkingsverantwoordelijke.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Medewerker Now2SU
Hendrikstraat 281, Paramaribo
Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen via: now2su@hem.sr

Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door HEM Suriname N.V., dan kunt u contact met ons opnemen via now2su@hem.sr
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.